Home  | E-mail   

 

회사소개     |       무료구인     |      가사도우미     |      구직안내     |     Contact Us

 

 
 
 
          업종             직종            소개지           급여          기타
 
        회원 No.     성벌   나이      거주지           업종            직종

 한국인/ 라티노

식당 / 디쉬워시 / Cook / 헬퍼 / 마켓 / 캣셔 / Helper / 점원 / 사무직 / Office Work / 경리 / 창고 / 운전 / 건축 / 공장 /

Any helper 모든 업종 ASK

 

 한국인/ 라티노

가정부 / 입주 / 출퇴근 / 파타임/ 음식 / 청소 / 베비이싯 / 산후조리 /

Domestic Helper

 
 

회사소개      |       무료구인       |       가사도우미      |      구직안내     |      Contact Us

 

8942 Garden Grove Bl. #212 Garden Grove, CA 92844 U.S.A  Tel: 714) 537-2443    Fax: 714) 590-1408
E-mail: edenkims2003@gmail.com